Algemene voorwaarden van Pedero Catering, gevestigd te Heerlen aan de Ganzeweide 227.

Pedero Catering stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Pedero Catering, gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Pedero Catering.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Pedero Catering opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door Pedero Catering zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2a Alle aanbiedingen van Pedero Catering zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Pedero Catering van een opdracht, dan wel zodra Pedero Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Pedero Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.


Artikel 4: Annuleringen

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Pedero Catering alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Pedero Catering op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering

5a Hoewel Pedero Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Pedero Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Pedero Catering te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake. Indien de reclame naar het oordeel van Pedero Catering juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Pedero Catering is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.


Artikel 7: Betaling

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Pedero Catering.

7b Pedero Catering is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Pedero Catering te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder

8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Pedero Catering.

8b De klant aanvaardt alle risicos die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9a Pedero Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

– handelingen of nalatigheid van Pedero Catering, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

9b Pedero Catering is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

9c Pedero Catering is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9d Pedero Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Pedero Catering onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Pedero Catering gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Pedero Catering het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Pedero Catering, zonder dat Pedero Catering tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Pedero Catering ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden

11a Pedero Catering is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Pedero Catering aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Pedero Catering met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie

12a Ingeval Pedero Catering diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Pedero Catering te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Pedero Catering.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Pedero Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.